תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר של חב' אואזיס טכנולוגיות תקשורת בע"מ (להלן – "אואזיס")

 

אואזיס הינה הבעלים של אתר אינטרנט זה ומפעילה את האתר.

 

אורח/מבקר נכבד: נא לקרוא בעיון את התנאים הבאים (להלן – "ההסכם") לפני שימוש באתר. על ידי כניסה לאתר ו/או דפדוף בתוכן האתר ו/או כל שימוש באתר אתה מקבל על עצמך ללא כל תנאי ו/או הסתייגות להיות מחוייב משפטית לכל התנאים והודעות המפורטים במסמך זה.

 

1. פרשנות :
1.1 אם אתה עומד להיכנס לאתר זה כנציג של ישות משפטית או ארגון ו/או חברה, ההסכם מחייב אותך באופן אישי וכן את החברה או את הארגון שאתה מייצג ביחד לחוד.
1.2 אואזיס רשאית לתקן ו/או לערוך שינויים בהסכם ללא צורך במתן הודעה מראש וכל תיקון או שינוי כאמור יכנס לתוקף עם פרסומו על גבי האתר.

 

2. שימושים אסורים:
2.1 כתנאי לזכות השימוש באתר זה, אתה מתחייב שלא להשתמש באתר ו/או בכל מידע הכלול בו לכל מטרה לא חוקית או אסור על פי הסכם. אסור לך להשתמש באתר בכל צורה העלולה לגרום נזק או לחבר או להביא לקריסת האתר, או שעלולה למנוע את הפעלת האתר או שימוש בו על ידי צדדים שלישיים.
2.2 כל העתקה, תיקון תוכן, הפצה של תוכן, פרסום או העברה של כל תוכן מהאתר לכל מטרה שהיא אסורים בהחלט, אלא אם הוסכם אחרת במפורש.
2.3 כל שליפה של דאטא ו/או תוכן אחר מתוך האתר ע"מ ליצור, במישרין או בעקיפין, מאגר, דאטאבייס, או מדריך ללא קבלת אישור אואזיס מראש ובכתב אסורה בהחלט.
2.4 בנוסף אתה מתחייב לא (א) למחוק או לתקן כל דאטא, מידע או חומרים הנמצאים באתר, (ב) לשלוף או לאסוף מידע על אחרים מתוך האתר, לרבות כתובות דוא"ל, ללא קבלת הסכמתם מראש, (ג) לעשות כל פעולה שיש בה כדי להוסיף כמות בלתי סבירה של מידע או תוכן על התשתית של האתר , (ד) להשתמש בכל מכשיר, תוכנה, או אפליקציה שעלולים להפריע לפעילות התקינה של האתר או בכל פעילות המתבצעת באמצעות האתר, (ה) להשתמש או לנסות ולהשתמש בכל מנוע, תוכנה, או מכשירים אחרים כדי לבקר או לדפדף באתר שלא באמצעות מנוע החיפוש של אואזיס, ו-(ו) לנסות להעתיק או להגיע לקוד המקור של התוכנה המשולבת באתר או מהווה חלק של האתר.

 

3. זכויות יוצרים :
3.1 כל זכויות היוצרים בתוכן של האתר הינן הקניין הרוחני של אואזיס. השימוש באתר אינו מעניק שום רישיון או זכויות לאורח/המבקר. אסור בהחלט להעתיק, לשכפל, להפיץ, לאחסן או להעביר כל, או כל חלק של התוכן באתר, בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב של אואזיס.
3.2 השימוש באתר זה ובתוכן האתר מותר לשימוש פרטי בלבד ולא לשום שימוש מסחרי, ובלבד שאתה/אתם שומרים על זכויות היוצרים של אואזיס. אסור לכם להפיץ, לתקן, להעביר, לעשות שימוש מחדש או להשתמש התוכן של האתר, כולל טקסט, צורות, הן אודיו או וידיאו, לכל מטרה מסחרית או ציבורית, ללא קבלת אישור מראש ובכתב של אואזיס.
3.3 כל הצורות (תמונות וכיוצ"ב) המופיעים באתר היינם בבעלות אואזיס ואסור להשתמש בהם ללא קבלת אישור מראש ובכתב של אואזיס. כל שימוש אסור בתמונות או צורות אלו עלול להפר חוקי זכויות יוצרים ו/או חוקי ותקנות של פרטיות.
3.4 אואזיס אינה נותנת כל מצג או הבטחה, כי השימוש על ידך/ידכם בתוכן האתר לא יפגע בזכויות קניין רוחני של צד שלישי כל שהוא. אין באמור בהסכם זה או בתנאיו כדי להוות רישיון, מניעות, או זכות שימוש להשתמש בכל קניין רוחני של אואזיס (לרבות פטנט, סימן מסחר, זכות יוצרים או סוד מסחרי).

 

4. סימני מסחר :
4.1 כל הזכויות בשמות מוצרי החברה, שמות החברה, לוגו, סימני מסחר, צורת אריזה ותכניות של אואזיס, בין אם מופיע עליהם סימן של זכות יוצרים ובין אם לאו, שייכים באופן בלעדי לאואזיס או לבעליהם הרלוונטיים ואסור להעתיק אותם בכל צורה או דרך שהיא.
4.2 אין באי-אזכור העובדה ששם, לוגו או מותג המופיע באתר אינו רשום כסימן מסחר כדי להבטיח שהשם, לוגו או מותג אינו מוגן ע"י חוקי סימני מסחר.
4.3 כל מוצר, תהליך, שיטת עבודה או טכנולוגיה המתוארים באתר יתכן והם מוגנים על-ידי זכויות קניין רוחני בבעלות אואזיס, או צד שלישי כלשהוא.

 

5. לינקים לאתרים של צדדים שלישיים :
5.1 אסור לעשות לינקיאנג לכל תוכן שמופיע באתר של אואזיס אלא אם נקבע במפורש בהסכם כי מותא לך/לכם לעשות זאת.
5.2 באתר זה יתכן וקיימים לינקים (קישורים) לאתרים אחרים (להלן – "האתרים האחרים"). האתרים האחרים אינם בשליטת אואזיס ואין אואזיס אחראית על כל תוכן המופיע באתרים האחרים. בכל עת שתחליטו להשתמש ב-לינק" לאתרים אחרים, אתם למעשה יוצאים ועוזבים את האתר של אואזיס. כל ביצוע של פעולה על ידכם של קישור לאתרים אחרים היא על אחריותכם בלבד.
5.3 שילוב האתרים האחרים באמצעות קישור באתר של אואזיס אינו מהווה אישור או המלצה ע"י אואזיס לגבי אותם ארגונים, חברות, מוצרים או שירותים המוזכרים באתרים האחרים. אואזיס משתמשת בלינקים באתר למען הנוחיות של המבקרים בלבד ולפיכך אואזיס רשראית בכל עת להפסיק את הקישור כאמור מתוך האתר שלה.

 

6. מידע של המבקר שהוגש לאתר אואזיס :
6.1 כל מידע או חומרים אשר תגיש(ו) לאתר בכל דרך שהיא ייחשב כמידע לא-סודי וציבורי ואואזיס תהא רשאית להשתמש בו לכל מטרה לרבות, בין היתר, עבור פיתוח ו/או אספקה של מוצרים ושירותים למעט מידע אישי של המבקר אשר יישמר כמידע סודי ולא יועבר לצד שלישי.
6.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אתה/אתם מסכימים לא להעביר, להפיץ, לפרסם, להגיש או לאחסן אינפורמציה או חומרים אחרים לאתר (או באתר של אואזיס) שהינם: (א) בעלי זכויות יוצרים או הינם סודות מסחריים אלא אם כן אתה/אתם הבעלים הרשומים של האינפורמציה, (ב) מפרים זכויות קניין רוחני אחרות של צדדים שלישיים או מפרים זכויות של פרטיות, (ג) הינם דברי תועבה, בעלי הסתה, מאיימים או מהווים לשון הרע נגד אדם והכול לפי שיקול שעתה הבלעדית של אואזיס, (ד) הינם מיניים או (ה) מהווים פרסומת, או הזמנות לעשות עסקים, סקרים, תחרויות או בקשות להעביר שרשרת מכתבים לאחרים, או (ו) וירוסים, תולעים, trojans , או כל תכניות תוכנה או מנועים אשר מיועדים להסב נזק או הפרעה לאתר ו/או לעכב בסתר ו/או לתפוס דאטא או מידע הכלול באתר.
6.3 אואזיס רשאית לעיין מראש ולבדוק כל חומרי הגשה לאתר, למחוק או להוציא כל חומרי הגשה כאמור וכן להפסיק את יכולתך להגיש חומרים לאתר, בכל עת, ללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול שעתה הבלעדית. כמו כן, לאואזיס הזכות לגלות כל מידע הנחוץ כדי לעמוד בכל חוק, צו, תקנות, הליל משפטי או דרישה ממשלתית, או לבצע עריכה, למנוע הגשה, או למחוק כל מידע או חומרים, באופן חלקי או מלא.

 

7. ביטחון האתר :
7.1 עם כניסתך לאתר, אתה/אתם מתחייבים בנוסף שלא לנקוט בכל פעולה שעלולה להפר או לפגוע בביטחון האתר, לרבות ובין היתר:
קבלת גישה למידע שאינו מיועד למבקרים או כניסה לסרבר או חשבון שאין לך/לכם רשות להיכנס להם,
ביצוע נסיונות לבדיקת פגיעות האתר או להפר כל הוראות אבטחת מידע בקשר לאתר או שימוש באמצעי זיהוי לאתר ללא רשות מתאימה לכך,
ניסיון להפריע לשימוש של אורחים ומבקרים נוספים באתר, לרבות בין היתר, הגשת וירוסים לאתר, וביצוע פעולות הידועות בתעשיה כ-spamming or mail-bombing או ניסיון להפיל את האתר,
שליחת דברי דוא"ל ,לרבות פרסומות ו/או פרסומים על מוצרים ושירותים,
הגשת מידע כוזב בכל דוא"ל או פרסום אשר תגיש לאתר.
7.2 הפרות של הוראות בטיחות האתר ו/או של הרשת של אואזיס, עלולה להביא לעבירה פלילית או חבות אזרחית. אואזיס רשאית לערוך בדיקות של אירועים כאלה ולשתף פעולה עם גורמי החוק בהגשת כתבי אישום או תביעות נגד מפרי הוראות הבטיחון של האתר.

 

8. שיפוי, הגבלת אחריות ואי-מתן הבטחות :
8.1 האתר על כל תכולתו והתוכן שבו מוצג לאורח/המבקר כמו שהוא ואואזיס אינה נותנת כל מצג, או או פיצויים עונשיים התוכן אינו מפר זכויות קניין רוחני. על האורח/המבקר לקיים את כל הוראות החוקים החלים על שימוש באתר ו/או במוצרים ו/או בשירותים של אואזיס כדי לוודא כי השימוש במוצרים ו/או בשירותים וכל המותגים או תגים על המוצרים עומדים בכל הדינים המקומיים. אואזיס משוחררת מכל מצג אחר, מפורש או מכללא.
8.2 אואזיס אינה נותנת כל מצג לגבי נכונות או דיוק התוכן על האתר. לא תהיה על אואזיס כל חבות בשל פעולה שהאורח/המבקר יעשה על בסיס המידע המופיע באתר וכל אורח/מבקר צריך לדעת כי הפעולות שהוא יעשה תהיינה על אחריותו בלבד. אין לאואזיס כל אחריות עבור שגיאות או מחדלים בתוכן של האתר.
8.3 האורח/המבקר אשר נכנס לאתר, עושה זאת על אחריותו בלבד. אין ולא תהיה לאואזיס ולכל גורם אחר אשר מעורב או היה מעורב בבניית האתר, העמדת האתר לטובת הציבור או אירוח האתר כל אחריות לנזק ישיר, נזק עקיף או תוצאתי, או פיצויים עונשיים הנובעים משימוש באתר ו/או לתוכן של האתר.
8.4 כמו כן, אין ולא תהיה על אואזיס כל אחריות או חבות לנזקים או בשל וירוסים אשר יפגעו במחשב או מכשיר של האורח/המבקר באתר או בשל דפדןף בתוך האתר, או בשל הורדת חומרים, צורות, חומרי אודיו או וידיאו מהאתר.
8.5 בשום מקרה לא תהיה אואזיס, מנהליה, נציגיה ו/או עובדיה אחראים עבור כל נזק עקיף, תוצאתי, שנגרם מתוך שימוש או אי]היכולת להשתמש באתר או מכל מידע או תוכן המשולב באתר.
8.6 האורח/המבקר מסכים לשחרר ולשפות את אואזיס כנגד כל תביעות, דרישות, פיצויים, אבדן או הוצאות, לרבות שכר טרחת עו"ד סביר, הנובעים בדרך כלשהו או בקשר לשימוש שלך/שלכם באתר או שימוש בכל תוכן של האתר.
8.7 אואזיס אינו נותנת שום מצג או הבטחה כי היא תפתח, תספק או תשווק כל מוצר או שירות שהוזכר באתר ואינך רשאי להסתמך על מידע באתר בקשר להיותם מוצרים מסוימים מוכנים לאספקה בשוק.
8.8 למרות שאואזיס רשאית, מפעם לפעם, לפקח או לבדוק דיונים, צ'אטים, הודעות, ומסרים (להלן – "הודעות") אשר הוגשו לאתר, אין אואזיס מחויבת לעשות כן והיא אינה לוקחת על עצמה כל אחריות או חבות בקשר לתוכן של ההודעות לרבות דיוק תוכן ההודעות. אואזיס תשתף פעולה עם רשות האכיפה או עם כל צו של בית משפט אשר ידרשו מאואזיס לגלות להם את זהות הגורם אשר הגיש את ההודעות לאתר.
8.9 האתר תוכנן ומיועד כדי להעניק מידע כללי בלבד אודות חב' אואזיס, מוצריה ושירותיה ו/או פתרונות ה-IT שהיא מציעה. אין בתוכן האתר כדי לתת לאורח/המבקר ייעוץ להשקעות בקשר למוצרים ו/או שירותים של אואזיס ואין בתוכן כדי לתת הוראות לגבי השימוש הנאות של המוצרים או השירותים הנמכרים על-ידי אואזיס או בקשר למוצרים או לשירותים שבפיתוח ע"י אואזיס, חברות קשורות שלה או שותפיה. כל מידע המופיע באתר בקשר למוצרים או שירותים של אואזיס שהינם מוכנים לשיווק הוא כפוף לתיעוד הטכני המלא של כל מוצר ושירות כאמור.

 

9. ביטול גישה לאתר :
9.1 לאואזיס שמורה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדית, לבטל את הגישה של כל אדם לאתר או לחלק של האתר עם או בלי מתן הודעה וללא כל מחויבות על אואזיס בשל כך.

 

10. שונות :
10.1 כל מידע של אואזיס הניתן בכל צורה שהיא, בין טלפונית, באמצעות דוא"ל, במכתב, באמצעות פקסימיליה, באינטרנט או בכל מדיה אחרת, מיועדת כמידע כללי בלבד ואינו מהווה חוות דעת משפטית, כלכלית, שיווקית, חוות דעת של מערכות מידע או כיוצ"ב. על האורח/המבקר לבדוק תמיד את כל הדינים הרלוונטיים החלים על כל מקרה ומקרה ולקבל ייעוץ מקצועי מתאים לפני נקיטת פעולות. האןאח/המבקר מתחייב שלא ליבא או להעביר, במישרין או בעקיפין, כל חלק מהאתר או כל תוכן של האתר אלר בהתאם לכל חוק מקומי או בינלאומי ולתקנות החלות על פעולות אלו.
10.2 במידה ויתגלה כי הוראה מן ההוראות המופיעות במסמך זה הינם בלתי חוקיים או בלתי ניתנים לאכיפה, שאר ההוראות ישארו בתוקף מלא ללא כל שינוי.
10.3 אואזיס רשאית להסב את זכויותיה וחובותיה על פי הסכם זה לכל צד שלישי בכל עת, ללא חובת מתן הודעה לאורחי/מבקרי האתר.
10.4 על ידי כניסה לאתר או דפדוף בו, האורח/המבקר מסכימים לקבל על עצמם, ללא כל תנאי או הסתייגות, כל התנאים וההוראות של ההסכם ומאשרים שכל תנאים אחרים העומדים בסתירה לתנאי הסכם זה נידחים ואין להם כל תוקף משפטי.
10.5 תנאי השימוש באתר על פי הסכם זה הינם חלק בלתי נפרד מנוהל פרטיות של החברה ומשלימים את הנוהל הנ"ל.

 

11. סמכות שיפוט :
על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל וכל תביעה ו/או חילוקי דעות בין הצדדים בקשר לאתר או השימוש בו ידונו בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב – יפו והאורח/ המבקר מסכימים מראש ובאופן בלתי חוזר לסמכות הבלעדית של בתי המשפט הנ"ל.

 

כל הזכויות שמורות לחב' אואזיס טכנולוגיות תקשורת בע"מ ©